ALGEMENE VOORWAARDEN TC GROUP BV

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. TC Group BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
b. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie TC Group BV een overeenkomst heeft gesloten;
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen TC Group BV en de klant met betrekking tot de levering van diensten op het gebied van events en catering.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij TC Group BV diensten levert aan de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van TC Group BV zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte of aanbieding van TC Group BV heeft aanvaard.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

TC Group BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in overeenstemming met de overeenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 6. Annulering

Indien de klant de overeenkomst annuleert, is hij gehouden om de kosten die TC Group BV in verband met de annulering heeft gemaakt, waaronder de reeds verrichte werkzaamheden en de gederfde winst, aan TC Group BV te vergoeden.

Artikel 7. Betaling

De klant dient de facturen van TC Group BV binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

TC Group BV is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van TC Group BV.

Artikel 9. Overmacht

Indien TC Group BV door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op alle overeenkomsten tussen TC Group BV en de klant is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen TC Group BV en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar TC Group BV